Wi-Fi Siren Alarm 3 in 1

Wi-Fi Siren Alarm 3 in 1
Έξυπνη Ασύρματη σειρήνα 3 σε 1
 • • Με ενσωματωμένο αισθητήρα Θερμοκρασίας/Υγρασίας
  • Ηχητική και απομακρυσμένη ειδοποίηση μέσω Wi-Fi
  • Ορισμός θερμοκρασίας & Υγρασίας για ειδοποίηση
  • Ορισμός Χρονοδιαγράμματος για ειδοποίηση
  • Εφαρμογή για Smart Phone (Android, iPhone)
  • Δυνατότητα κοινής χρήσης (Share) της συσκευής
  • 18 ήχοι συναγερμού – Ένταση σειρήνας 100dB
  • Συχνότητα Wi-Fi 2.4GHz